Inloggen
Winkelmandje
Heb je vragen?
050-5494920

Of stuur een email:
info@sijbes.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten 
bij NOVAKA
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder 
nummer 45/1998
alsmede bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer D 2866

1. Toepasselijkheid/conversie
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsbetrekkingen, tussen de bij NOVAKA aangesloten ondernemingen, 
alsmede ondernemingen die van NOVAKA toestemming hebben gekregen tot 
aanbiedingen, servicecontracten en toekomstie (rechts)betrekkingen 
daaronder begrepen.
1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden 
afgeweken.
1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden 
afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van 
die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het 
onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene 
Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua 
inhoud en strekking een zoveel moge-lijk overeenkomstige betekenis toe 
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de 
overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst 
2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als 
één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk 
is afgeweken.
2.2 Indien de wederpartij een opdrachtplaatst, komt de overeenkomst 
eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan 
wel een begin met de uitvoering daarvan maakt. 
2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of 
modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak 
daaraan behoeft te beantwoorden. 
2.4 De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal 
geleverde producten, indien deze producten uit de productie of 
het verkoopprogramma van de 
leverancier zijn genomen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting 
(BTW). 
3.2 Voor opdrachten met betrekking tot investeringszaken tot een 
bedrag van Euro 340 en met betrekking tot kantoorverbruiksartikelen tot 
een bedrag van Euro 113 worden orderkosten in rekening gebracht volgens de 
ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier 
geldende regeling.
3.3 Montage of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor 
rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.
3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon en materiaalkosten, sociale 
en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, 
die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier 
het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen 
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij 
het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

4. Levering 
4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders 
uitdrukkelijk is overeengekomen.
4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op 
het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het 
moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname 
weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden 
opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier ongeacht hetgeen is 
bepaald in artikel 7. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende 
kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

5. Levertijd
De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering 
dient de wederpartij de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en 
hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te 
voldoen.

6. Deelleveringen 
De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te 
leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde 
heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier 
gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

7. Transport/risico
7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de 
leverancier.
7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze 
aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor 
risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog 
niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van 
toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van 
de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens 
geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op 
de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij 
in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.
8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder 
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van 
doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een 
eigendomsvoorbehoud te bedingen.
8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of 
hierop enig ander recht te vestigen.

9. Betaling en zekerheid
9.1 Facturen van de leverancier dienen binnen 30 dagen na 
leveringsdatum te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven 
wijze. 
9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder 
verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.3 Ingeval van niettijdige betaling verkeert de wederpartij in 
verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte 
van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
9.4 Ingeval van niettijdige betaling, liquidatie, faillissement of 
surséance van betaling van de wederpartij worden alle 
betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, 
ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of 
voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de 
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot 
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het 
recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.
9.5 Ingeval van niettijdige betaling worden de wederpartij 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het 
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet 
opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te 
verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij 
op de leverancier.
Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet 
opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen 
gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt 
gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt 
zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder 
bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien 
mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn 
verrekeningsbevoegdheid.
9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de 
leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm 
zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al 
zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is 
de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het 
voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning 
gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 
van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden 
voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de 
achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige 
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
indirecte schade;
gevolgschade;
schade wegens gederfde winst;
vertragingsschade;
schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige 
medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of 
adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een 
schriftelijke overeenkomst vormt.
10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt 
beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft 
gebracht. 
10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding 
ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft 
gemeld. 
10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op 
vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, 
waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, 
tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een 
aanvang is gemaakt.
10.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die 
de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die 
verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.
10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke 
aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke 
bepalingen. In dat geval is de leverancier ten hoogste een bedrag van Euro 
450.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van 
gebeurtenissen.

11. Gebreken; klachttermijnen
11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te 
onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan 
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft 
overeenstemmen met het overeengekomene;
of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld 
mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient 
de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of 
het vervoersdocument.
11.3 Nietzichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na 
aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, 
schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te 
melden aan de leverancier.
11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na 
factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.
11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of 
klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in 
behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling 
zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst 
beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12. Garantie
12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als 
bedoeld in artikel 5.
12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal en/of 
constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden 
hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde 
onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel 
worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de 
betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling 
gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) 
eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden 
ingeleverd.
12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn 
ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf 
komende oorzaak.
12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of 
onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen 
aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of 
wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de 
leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na 
ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier 
in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar 
keuze van de leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de 
wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging 
of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie 
niet zou rechtvaardigen.
12.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal en/of 
constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft 
vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal 
hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade 
voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier of zijn 
leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de leverancier 
voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of 
constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in 
redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de 
overeenkomst in stand laat.

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten
13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op 
enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al 
dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier 
geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel 
auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na 
overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die 
geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor 
verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de 
koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. 
13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die 
strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht 
van een derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na 
bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

14. Ontbinding overeenkomst
14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk 
aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, 
alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of 
ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van 
diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in 
gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst 
en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn 
verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de 
wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn 
verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of 
gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij 
blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, 
die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend 
worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de leverancier 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht
15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming 
van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te 
rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de 
stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen 
of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen 
gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie 
benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij 
toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, 
algemene vervoersproblemen, brand,
overheidsmaatregelen, waaronder in en uitvoerverboden.
15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide 
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat 
geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de 
wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren 
tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting 
beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, 
tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de 
bevoegde rechter van de woon of vestigingsplaats van de wederpartij.

Versie november 2001

Bel mij terug

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen